วอชิงตันเรียกร้อง การเข้าถึงบริการด้านการวินิจฉัย การรักษา และการดูแลเรื่องไวรัสตับอักเสบซีสำหรับทุกคน !

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ราคาของยารักษาเอชไอวีได้ลดลงอย่างมากจนสังเกตเห็นได้ชัดเจน และการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาโดยตลอด บัดนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะนำบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในประเด็นของเอชไอวี/เอดส์มาปรับใช้กับประเด็นของไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ในปัจจุบันผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังมีอยู่ประมาณ 170 ล้านคน และในจำนวนนี้จะมีอย่างน้อย 350,000 คนที่เสียชีวิตในแต่ละปี ทั้งๆที่โรคนี้สามารถรักษาได้ การเข้าถึงอุปกรณ์สำหรับการป้องกัน รวมทั้งการเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษายังคงมีอยู่อย่างจำกัดมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ยาโดยวิธีฉีด ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสตับอักเสบซีในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมหรือสูงกว่าที่ควรจะเป็น มีผู้คนในจำนวนไม่มากนักในพื้นที่ของซีกโลกด้านใต้ที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์และบริการดังกล่าว แม้กระทั่งในกลุ่มของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

ดังนั้น ในโอกาสของการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 19 ที่กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นวันก่อนหน้าที่จะถึงวันโรคตับอักเสบโลก 1 วัน กลุ่มต่างๆในระดับรากหญ้าของภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆที่ร่วมลงนามข้างล่างนี้ ได้จัดตั้งสมาพันธ์นานาชาติเพื่อดำเนินงานให้เกิดการเข้าถึงที่ถ้วนทั่วและเท่าเทียมสำหรับการบริการด้านการตรวจหาเชื้อและการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี

พวกเราเรียกร้องให้:

  • บริษัทผู้ผลิตยาต่างๆ โดยเฉพาะโรชแอนด์เมอร์ค (Roche & Merck) ให้ลดราคาลงมาในระดับที่ส่งผลชัดเจนสำหรับยาในสูตรต่างๆที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาสำหรับบุคคลประมาณ 170 ล้านคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบุคคลที่ติดเชื้อนี้ร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี
  • ผู้นำทางการเมือง ให้ระดมทรัพยากรอย่างเพียงพอสำหรับสิ่งต่างๆที่จำเป็นในขณะนี้และในอนาคต (ด้วยความคาดหวังว่าจะมียารักษาชนิดใหม่ๆสำหรับไวรัสตับอักเสบซี) สำหรับใช้ในการวินิจฉัย การติดตามการดำเนินโรค และการรักษาโรคนี้ ในประชากรที่มีความชุกของโรคนี้สูง เช่น กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวี และกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด
  • องค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ ให้พัฒนาแนวทางหรือคู่มือการรักษาสำหรับการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในบุคคลที่เป็นโรคนี้ร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี และบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแต่เพียงอย่างเดียว ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลาง และให้พัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและการควบคุมคุณภาพยา (prequalification process) สำหรับแต่ละประเทศในการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึง (bio-similars) เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงยาเพ็คกิเลตอินเตอร์เฟอรอน (pegylated interferon) ได้
  • นักวิจัยทั้งหลาย ให้รวบรวมและเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้และประสิทธิผลของการรักษาในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลาง โดยเน้นที่ประชากรผู้ได้รับผลกระทบในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมหรือสูงกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยาด้วยวิธีฉีด
  • องค์กรผู้บริจาคในระดับนานาชาติ ให้สนับสนุนการระดมชุมชน สนับสนุนความพร้อมสำหรับการรักษา และสนับสนุนการส่งเสริมความรู้ของพวกเขาเรื่องการรักษานี้ รวมทั้งสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเข้าถึงการรักษา

การรักษาสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้
ทุกคนควรเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม!

Sign on


118 supporters